Witamy

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych dla biznesu (m.in. sektor handlowy, FMCG, produkcja i usługi) oraz twórców – artystów (prawo autorskie). Wachlarz usług obejmuje stałą obsługę, analizę umów oraz procesy gospodarcze (karne, cywilne, również o nieuczciwą konkurencję – opłaty półkowe oraz zapłatę – windykacja).

 

Oprócz tego kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych (m.in. podział majątku, dział spadku, zniesienie współwłasności, odszkodowanie, zadośćuczynienie, dobra osobiste, prawo umów, mediacja, sprawy rodzinne).

Obsługa

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych (obsługa prawna) na rzecz podmiotów profesjonalnych – spółek prawa handlowego, jednostek sektora publicznego, jednostek samorządowych, fundacji, stowarzyszeń, zakładów opieki zdrowotnej, spółek cywilnych oraz przedsiębiorstw jednoosobowych.

Zasady współpracy dostosowane są do profilu działalności Klienta oraz stopnia skomplikowania jego biznesu, czy działalności. Możliwa jest współpraca stała (bieżąca obsługa prawna), bądź okazjonalna (prowadzenie poszczególnych spraw czy procesów).

W ofercie kancelarii znajdują się również szkolenia dla biznesu z różnych dziedzin prawa (ochrona konkurencji i konsumentów, nieuczciwa konkurencja w tym opłaty półkowe, zmowy cenowe etc.).

Oferta kancelarii obejmuje usługi stałe (obsługa firmy na podstawie umowy bezterminowej) lub okazjonalne (prowadzenie danej sprawy, procesu, wykonanie jednej czynności np. weryfikacja umowy, negocjacja jej treści).

 

Usługi adwokackie dostosowane są do charakteru podmiotu gospodarczego (wielkość, forma prawna, stan zatrudnienia, rodzaj biznesu, inne uwarunkowania rynkowe). Oferta jest elastyczna, przez co usługi świadczone są w wariantach różniących się zakresem pomocy prawnej i zasadami rozliczeń.

 

W ramach usługi kancelaria zapewnia doradztwo i pomoc prawną we wszelkich aspektach prowadzonej działalności gospodarczej: prawo gospodarcze, pracy, handlowe, nieuczciwej konkurencji, prawo umów, autorskie, prasowe, własności przemysłowej, postępowania sądowe, windykacja przedprocesowa, negocjacje, mediacja gospodarcza, organizacja zgromadzeń wspólników, czynności przez KRS, przekształcenia i połączenia spółek, reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, przed WSA, NSA etc.

W ramach reprezentacji procesowej kancelaria pomaga przedsiębiorcom między innymi w następujących sprawach:

 

 • o zapłatę (windykacja) np. ceny wynikającej z faktury VAT, wynagrodzenia z umowy zlecenia, o dzieło, przewozowej, spedycyjnej itp.
 • o nieuczciwą konkurencję (opłaty półkowe, nieuczciwa reklama, naśladownictwo produktu, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, utrudnianie dostępu do rynku, kradzież know how, nakłanianie pracowników lub kontrahentów do rozwiązania umowy, kradzież technologii etc.)
 • o prawa autorskie i bezprawne wykorzystanie wizerunku
 • o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • o odszkodowanie z tytułu tzw. deliktu (czynu niedozwolonego)
 • o kary umowne
 • przed KRS (rejestracja, połączenie, przekształcenie spółek)
 • antymonopolowych, związanych z nieuczciwymi praktykami rynkowymi (utrudnianie dostępu do rynku, zmowy cenowe, porozumienia ograniczające konkurencję)
 • naruszenia dóbr osobistych (na drodze cywilnoprawnej, ale również w procesie karnym o pomówienie – zniesławienie)
 • o roszczenia z prawa prasowego.

Umowa – niezależnie od jej formy – stanowi podstawowe źródło biznesu. Jest kluczowa na początku współpracy stron, jak i przy jej zakończeniu, niezależnie od okoliczności ustania współpracy. Nabiera szczególnego znaczenia, gdy relacja biznesowa stron przestaje się układać i nie przebiega tak jak to zostało pierwotnie zaplanowane. Z tych względów za kluczowe dla bezpieczeństwa biznesu należy uznać właściwe wynegocjowanie umowy, a następnie jej merytoryczne opracowanie („na dobre i złe czasy”).

 

Kancelaria świadczy usługi z zakresu negocjowania, opracowywania i opiniowania umów. Dotyczy to m.in umów sprzedaży (wszelkie umowy handlowe), dystrybucyjnych, franchisingu, najmu, dzierżawy, leasingu, dotyczących zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, zakazu działalności konkurencyjnej, kredytowych itp.

Spór sądowy z reguły kończy współpracę biznesową stron. W ten sposób kontrahenci tracą – finansowo i częstokroć osobiście. Z tego powodu sprawa sądowa bywa dla biznesu ostatecznym i najgorszym rozwiązaniem; tak też jest coraz częściej postrzegana.

 

Mediacja jest formą alternatywnego załatwiania sporów z udziałem bezstronnego, niezależnego i nie związanego z żądną z stron mediatora. Jego rolą jest inspirowanie stron odpowiednimi metodami, by znalazły rozwiązanie obopólnie korzystne, częstokroć umożliwiające dalszą współpracę biznesową.

 

Ugoda mediacyjna potrafi dać stronom to, czego nie są w stanie uzyskać w procesie sądowym (np. gwarancję dalszej współpracy, zatrudnienia, wyrażenie skruchy, znalezienie wspólnej drogi w pozornie sprzecznych interesach).

Oprócz spraw wymienionych w poszczególnych działach kancelaria świadczy zróżnicowane usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych, których szczegółowe wymienienie nie jest możliwe (zgromadzenia wspólników, połączenia i przekształcenia spółek, czynności przed KRS, postępowanie upadłościowe i układowe, audyty prawne, prawo administracyjne, postępowania przez WSA i NSA). W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Ceny usług prawnych ustalane są z Klientem indywidualnie i zależą od rodzaju podejmowanych czynności, związanych z tym kosztów, stopnia skomplikowania sprawy.

 

Obsługa prawna proponowana jest w różnych wariantach cenowych.

 

W razie takiej potrzeby prosimy o skierowanie zapytania pod adres wskazany w zakładce Kontakt.

Sprawy karne

Prowadzenie biznesu wielokrotnie związane jest z istotnym ryzykiem, którego poniesienie może być negatywnie oceniane na gruncie przepisów karnych, również w sytuacji działania nieumyślnego.

W sprawach karnych kancelaria świadczy usługi głównie z zakresu prawa gospodarczego i skarbowego (w tym tzw. przestępstwa białych kołnierzyków).

Sprawy karne gospodarcze prowadzone przez kancelarię obejmują przestępstwa:

 

 • oszustwa (art. 286 k.k.)
 • działania na szkodę podmiotu gospodarczego (art. 296 k.k.)
 • łapownictwa na stanowisku kierowniczym (art. 296a k.k.)
 • wyłudzenia kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji etc. (art. 297 k.k.)
 • prania brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.)
 • na szkodę wierzyciela (art. 300, 301 i 302 k.k.)
 • nieprowadzenia i nierzetelnego prowadzenia dokumentacji działalności gospodarczej (art. 303 k.k.)
 • wyzysku (304 k.k.)
 • naruszenia praw autorskich w celach zarobkowych
 • inne z ustaw szczególnych (np. dotyczące obrotu paliwami)

Sprawy karne prowadzone przez kancelarię obejmują następujące przestępstwa (wykroczenia) skarbowe:

 

 • nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania w tym tzw. szara strefa (art. 54 k.k.s.)
 • firmanctwo (art. 55 k.k.s.)
 • oszustwo podatkowe (art. 56 k.k.s.)
 • uporczywe niepłacenie podatku w terminie (art. 57 k.k.s.)
 • nieprowadzenie ksiąg, wadliwe prowadzenie ksiąg, naruszenie procedury rachunkowej (art. 60, 61, 62 k.k.s.)
 • związane z wyrobami akcyzowymi i ich obrotem (art. 63-75 k.k.s.)
 • związane z rozliczaniem i wpłatą podatków oraz rozliczaniem ulg podatkowych
 • utrudnianie kontroli (art. 83 k.k.s.)
 • związane z naruszeniem ustawy o grach hazardowych.

Pomoc prawna świadczona jest w sprawach dotyczących pomówień (zniesławień), co dotyczy w szczególności rozgłaszania nieprawdziwych informacji w środowisku biznesowym, na stronach internetowych (w tym forach dyskusyjnych – tzw. hejterzy), czy też w innych okolicznościach.

 

Sprawy tego typu mogą być prowadzone dwutorowo tj. zarówno w procesie karnym (np. przestępstwo z art. 212 k.k.), jak i cywilnym (naruszenie dóbr osobistych). W przypadku tzw. hejterów (tj. sprawców działających w Internecie anonimowo) w toku sprawy podejmowane są czynności celem ustalenia numeru komputera IP sprawcy, a następnie dane abonenta – z reguły osoby odpowiedzialnej za pomówienie.

Referencje

Kontakt

M&A LAW AND TAX

Sawarska Sornek Adwokaci Spółka Partnerska
40-158 Katowice, Jesionowa 22

telefon: kom. +48 739 422 467, stac. +48 32 720 28 26
faks: +48 32 720 62 65

NIP: 646-220-81-98
MultiBank: 48 1140 2017 0000 4002 1213 5069

kancelaria@malegal.pl

Otwórz na mapach google